top of page

બી.એ સેમ-4 યુનિવર્સિટી પરીક્ષા અંગે..

Updated: May 2

બી.એ.સેમ-4 યુનિવર્સિટી પરીક્ષાની માહિતી જોવા માટે Student Corner માં Examination ઉપર ક્લિક કરવું


64 views0 comments

Recent Posts

See All

આથી કોલેજમાં બી.એ.સેમ-3 માં અભ્યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે બી.એ.સેમ-3 ની યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા તારીખ : 26/10/2023 થી શરૂ થશે. જેનું વિગતવાર ટાઈમ ટેબલ,પરીક્ષા બેઠક નંબર તથા પરીક્ષા બેઠક વ્યવસ્થ

bottom of page