top of page

બી.એ સેમ-2 ની યુનિવર્સિટી પરીક્ષા અંગે.

Updated: May 2, 2023

બી.એ.સેમ-2 યુનિવર્સિટી પરીક્ષાની માહિતી જોવા માટે Student Corner માં Examination ઉપર ક્લિક કરવું
42 views0 comments

Recent Posts

See All

B.A. Sem-2 ATKT Exam Form Notice

આથી બી.એ.સેમ-2 માં નાપાસ થયેલ /ATKT આવેલ વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે બી.એ.સેમ-2 ના પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 25/02/2024 છે. ફોર્મ ભરવા માટે કોલેજમાં રૂબરૂ આવવાનું રહેશે. ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મ

Comments


bottom of page