top of page

B.A. Sem-1 Internal Exam Notice

Updated: Dec 10, 2023

આથી કોલેજમાં બી.એ.સેમ-૧ માં અભ્યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે બી.એ.સેમ- ૧ ની કોલેજનીઆંતરિક પરીક્ષા (ઇન્ટરનલ પરીક્ષા) તારીખ : 15/12/2023 થી શરૂ થશે. જેનું વિગતવાર ટાઈમ ટેબલ નીચે મુજબ છે.વિષયો અંગેની માહિતી નીચે મુજબ છે.990 views0 comments

Recent Posts

See All

B.A. Sem-2 ATKT Exam Form Notice

આથી બી.એ.સેમ-2 માં નાપાસ થયેલ /ATKT આવેલ વિધાર્થીઓને જણાવવાનું કે બી.એ.સેમ-2 ના પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 25/02/2024 છે. ફોર્મ ભરવા માટે કોલેજમાં રૂબરૂ આવવાનું રહેશે. ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મ

Commentaires


bottom of page